Bane NOR truer med erstatningsansvar og har gitt drammenspolitikerne et ultimatum. Fredrik Haaning hevder MDG driver et kynisk spill for å få en ny bomring. MDG og Ap sier de bare tar konsekvensene av at Høyre trakk seg fra bypakka.

Hva er egentlig situasjonen og hva kan løsningene bli rundt ny bybru?

La oss begynne med begynnelsen…

Bybrua ble åpnet i 1936 av statsminister Nygaardsvold til stor fest og glede i Drammen. Den er tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas og betegnes som et hovedverk i modernistisk broarkitektur. Det er Drammen kommune som eier bybrua.

Hvorfor må det gjøres noe med den?

Hele InterCity-banen på Østlandet skal oppgraderes og det skal bygges nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Nye plattformer skal på plass på Drammen stasjon og sporene skal skiftes ut. Arbeidet skal begynne i 2022.

I Drammen ønsker Bane NOR mer høyde under bybrua. Det er to grunner til dette:

  1. Sporene skal heves 40 cm på grunn av flomkrav.

  2. Avstanden mellom kjøreledning og bru skal økes med 50 centimeter.

Bybrua er preget av elde og manglende vedlikehold. En oppgradering sto uansett for døren. I en rapport Rambøll utarbeidet for kommunen i 2017, ble to alternativer anbefalt:

  1. Rehabilitering av brua som kan gi en økt levetid på 15-25 år. Kostnad: Cirka 150 millioner kroner.

  2. Ny bybru. Kostnad: Rambøll mente en enkel bru ville komme på rundt 400 millioner kroner.

Hva er avtalt?

Drammen kommune og Bane NOR har inngått en utbyggingsavtale for ny jernbanetrasé gjennom Drammen kommune. Den ble signert 5. juni 2018.

Avtalen har et eget punkt om bybrua. Her er kommunen og Bane NOR blitt enige om hvordan de skal samarbeide.

De to alternativene i avtalen er:

  1. Bybrua bygges om, men under arbeidet holdes et felt åpent for gående og kollektivtrafikk.

  2. Det bygges ny bybru. Bane NOR bidrar, både med penger og prosjektering.

Det står at det skal inngås en ny avtale om bybru når kommunen har bestemt seg for hva som skal gjøres med bybrua.

Det er ikke inngått noen slik avtale.

Det er heller ikke inngått noen avtale om hvor mye Bane NOR skal bidra med på en ny bybru eller hva den vil koste, men kommunen og Bane NOR har kommet langt på et notat som forteller noe om hvilke oppgaver og kostnader som Bane NOR vil være ansvarlig for.

Hva har skjedd siden?

25. september i fjor besluttet bystyret, mot Frps stemmer, å anbefale at den gamle bybrua rives og erstattes med ny bru.

Rådmannen ble bedt om å utrede et tilbud til gående og syklende i byggeperioden. Han fikk også i oppgave å se om et tilskudd til bru kunne inngå i en byvekstavtale med staten, altså som en del av Buskerudbypakke 2.

I november 2018 satte bystyret av 260 millioner kroner til ny bybru.

Næringslivet og handelsstanden er bekymret for konsekvensene av at byen kan bli stående uten forbindelse mellom Strømsø og Bragernes. Midlertidig gangbru er under utredning, men ingenting er besluttet.

9. april i år sendte toppkandidatene til nye Drammen Høyre ut en pressemelding. De hadde besluttet å gå mot den vedtatte bypakka for drammensregionen. I mai vedtok Nedre Eiker kommunestyre, med Høyres stemmer, at de trakk sin støtte til bypakke-avtalen. Det var det formelle dødsstøtet for Buskerudbypakke 2. Det var ikke lenger lokal enighet om pakken og den vil heller ikke bli behandlet av Stortinget.

Rett før ferien, den 12. juni i år, foreslo MDG og Ståle Sørensen å beholde den gamle bybrua. Han fremmet dette forslaget:

«Dagens bybro vedtas ikke revet nå. Kun den delen som er nødvendig for arbeidene ved Drammen Stasjon».

Han foreslo bygging av en midlertidig rampe som tillater både busser, gående og syklende å benytte denne løsningen i anleggsperioden.

Forslaget ble utsatt til etter ferien.

Den 27. august vedtok formannskapet MDGs forslag. Høyre var det eneste partiet som stemte mot.

I løpet av noen sommermåneder hadde et stort politisk flertall i Drammen gått fra å være for ny bybru, til å ville beholde den gamle.

Hvor står saken nå?

3. september skal bystyret behandle MDGs forslag. Her kan bystyret vedta å gå tilbake på sin gamle beslutning om å bygge ny bybru. Eller de kan bestemme seg for å utsette saken.

Dagen før bystyret skal behandle saken, 2. september, sendte Bane NOR ut en pressemelding. De stiller et ultimatum til politikerne i Drammen. Får de ikke en avklaring i bystyret 3. september, vil de kun jobbe videre med den gamle bybrua. De vil da ikke være med å spleise på en ny bybru i Drammen.

Hva er så konflikten?

Bane NOR er kritiske til kommunens snuoperasjon. De advarer mot konsekvensene av en eventuell utsettelse. I et brev datert 29. august skriver Bane NOR at de i over et år har lagt til grunn at bybrua skal rives. Dersom bybrua ikke rives, vil det endre forutsetningene for prosjektet. Det kan, ifølge Bane NOR, medføre forsinkelser, økte kostnader og dårligere kvalitet. Det hintes om ekstrakostnader i hundremillioners-klassen og at kommunen må dekke sin del.

Høyres Fredrik Haaning skriver på sin Facebook-side at vedtaket om å gå tilbake på riving er en del av et “et kynisk spill for å få en ny bompakke på plass fortest mulig etter valget” og at bybrua aldri var en del av Buskerudbypakke 2.

Ståle Sørensen svarer at når Høyre kastet bypakka, satte det kommunen i en helt annen økonomisk situasjon enn det som var forutsetningen da MDG gikk for ny bybru. Han viser til at kommunen nå må betale 90 millioner kroner for vei til nytt sykehus. I tillegg peker han på at det må prioriteres penger til en veiløsning for Gulskogen. Begge disse veien ville ellers vært en del av bypakka.

Så hva er situasjonen før møtet i bystyret i morgen?

Bane NORs siste ultimatum har strammet skruene før tirsdagens bystyremøte. Ingenting tyder på at MDG, Ap og de andre partiene skal skifte mening. Bane NOR har strammet skruene gjennom sitt ultimatum og senket forventningene om at kommunen skal kunne forhandle seg til en gunstigere bybrupakke, men er de like motvillig dersom de ser de kan få til en løsning som er raskere og billigere for utbyggingsprosjektet?

I morgen står slaget om bybrua.

***

Tirsdag kveld valgte bystyret med knappest mulig margin (25 mot 24 stemmer) å utsette beslutningen. Rådmannen skal undersøke konsekvensene for jernbaneutbyggingen og hvilke kostnader kommunen risikerer om de ikke går for en ny bybru. Dersom de rekker det, vil saken komme opp for eksisterende bystyre. Hvis ikke vil saken komme opp for det nye kommunestyre som konstitueres 8. oktober.