Jeg har vært så heldig å bli far til en gutt som har gleden av å få vokse opp i Norge med alle de goder vi har fått utdelt.

Ett viktig gode er at vi får leve i et trygt og godt land der det er stor tillit til det arbeid som politi og påtalejurister gjør hver dag for å opprettholde lov og orden i vårt samfunn. Deres oppgave er helt grunnleggende for at vi alle skal føle oss trygge.

Som far, advokat og leder i Advokatforeningen Buskerud krets frykter jeg at tilliten til politi og påtale, med dagens ressurssituasjon i Sør -Øst Politidistrikt, over tid kan svekkes. Tilbakemeldingene Advokatforeningen har fått, er at mange som har vært utsatt for kriminalitet ikke ønsker å anmelde forholdet til Sør -Øst politidistrikt, fordi sakene ikke etterforskes i tilstrekkelig grad.

Advokatforeningen har i brev til riksadvokaten og justisministeren blant annet redegjort for tre alvorlige saker som gir et visst innblikk i den restansesituasjon som i dag foreligger ved Sør –Øst politidistrikt. En voldtektssak ble «glemt» av politiet i 1,5 år før den dukket opp hos en annen jurist. I en annen alvorlig sak med vold i nære relasjoner ble besøksforbudet brutt en rekke ganger uten at dette ble fulgt opp av politiet. I den tredje saken ble anmeldelse av voldtekt varslet henlagt uten at avhør av fornærmede ble gjennomført.

Vi kan ikke lenger sitte å se på at alvorlige kriminelle forhold ikke blir korrekt etterforsket eller at alvorlig kriminalitet blir henlagt på grunn av ressursmangel. Dette til tross for at gjerningsmann er kjent. Vi kan ikke lenger se på at alvorlige kriminelle forhold blir liggende ubehandlet i flere år hos politiet fordi saksbunkene «hoper seg opp» dag for dag, med den påkjenning dette medfører for alle som er involvert. Vi vil ikke ha et slikt samfunn, og derfor har Advokatforeningen krevet umiddelbar handling fra justisministeren og riksadvokaten, som de ansvarlige.

Hva er så restansesituasjonen i Sør -Øst politidistrikt? Sommeren 2018 var restansesituasjonen på et kritisk nivå, med 6 502 saker registrert med liggetid på mer enn 3 måneder og 1 426 saker med liggetid på over ett år. For å få ned de økende restansene ble det høsten 2018 opprettet ni midlertidige stillinger. Distriktet fikk samtidig klarsignal fra riksadvokaten til en tredobling av antall henleggelser grunnet kapasitet. Tiltakene virket og tidlig i 2019 fikk man kontroll over restansesituasjonen. Nå er de midlertidige stillingene som ble opprettet høsten 2018 avsluttet grunnet manglende midler. Politiet rapporterer om enda høyere saksbunker og en nesten historisk høy restansesituasjon, samtidig som bemanningen er historisk lav.

I artikkel i dipr.no med overskriften «Ikke en rettsstat verdig», kunne vi lese at politijuristene selv har varslet om den alvorlige situasjonen og at statsadvokaten har varslet om farene ved reduksjon av antall påtalejurister, og at en slik reduksjon ville være kritisk.

På tross av dette, ble antall påtalejurister redusert.

Det har vært skrevet spalte opp og spalte ned om Politireformen. Politireformen var stor og sammensatt, og det er sikkert mange årsaker til at Sør –Øst politidistrikt av vår egen justisminister er betegnet som en «versting» i reformklassen. I artikkelen nevnt ovenfor pekes det blant annet på at Sør -Øst politidistrikt har fått redusert antall jurister og sivile ansatte med fem prosent. I øvrige politidistrikt, utenom Nordland, har jurist-delen blitt styrket. Noen distrikter, blant annet Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt har fått en økning i bemanningen av jurister på henholdsvis 20 og 16 prosent, etter reformen. Som medvirkende årsak til ressurssituasjonen pekes det også på et mer komplekst kriminalitetsbilde med mer ressurskrevende saker, samt nye oppgaver som følge av reformen.

Det er nok mange forhold som spiller inn og jeg erkjenner at det ikke alltid er løsningen å rope etter mer penger. Men vi står overfor en systemfeil i Sør-Øst politidistrikt som fører til at distriktet ikke i tilstrekkelig grad er i stand til å følge opp den stadig voksende saksmengde som er på vei ut av kontroll. Da må det tilføres ytterligere ressurser for å avhjelpe dette. Advokatforeningen har krevet umiddelbare tiltak fra justisminister og riksadvokat. Vi har ennå ikke mottatt svar på vår henvendelse, men vil ikke gi oss før vi får et politidistrikt som får kontroll på restansesituasjonen og gjøres i stand til å behandle straffesakene på en forsvarlig og god måte.

Tillit er en skjør ting. Det er viktig at det nå settes inn ressurser slik at tilliten til politiet fortsetter å være høy for de som bor og vokser opp i distriktet.

DETTE ER GJESTEREDAKTØREN FOR DESEMBER: Christer Almquist er senioradvokat i Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS. Han arbeider daglig med konkurs og blir regelmessig oppnevnt som bostyrer ved Drammen tingrett. Christer jobber også for bedrifter som har behov for å restrukturere for å få virksomheten på rett kjøl igjen. Ved siden av sitt arbeid som advokat er han også leder av Advokatforeningen Buskerud krets. På hjemmebane koser han seg med familien sin.