Mandag 19. august sendte Drammen kommune ut følgende pressemelding:

«Ordfører har innkalt til et gruppeledermøte tirsdag 20. august klokka 09.00 i formannskapssalen.

I forbindelse med en sak omhandlende et varsel ba ordfører Buskerud kommunerevisjon (BKR) se på saken. I dette møtet vil ordfører få overlevert BKR sitt arbeid og det vil bli holdt en kort orientering.»

Varsleren var privatpersonen og kontrollutvalgsmedlem Ole Hovengen (Frp).

Han mener hans svigerforeldre er blitt utsatt for trakassering. Han mener også at rådmannen har vegret seg for å rydde etter korrupsjonssaken og at det fremdeles hersker en ukultur i byggesaksavdelingen i kommunen.

Den ordfører-bestilte rapporten fra Buskerud kommunerevisjon er den siste av flere rapporter som er bestilt etter at Hovengen varslet.

Rapporten kostet over 730.000 kroner. Tirsdag 27 august skal de folkevalgte avgjøre om saken nå er godt nok utredet, eller om den skal sendes tilbake til kontrollutvalget for eventuelt flere undersøkelser.

Tallene viser at Drammen kommune det siste året har brukt opp mot 2,7 millioner kroner på å undersøke ulike forhold rundt det Hovengen har varslet om. Disse rapportene ligger nå som vedlegg til saken i formannskapet.

Til sammenligning kostet selve korrupsjonsgranskingen fra Deloitte 3,2 millioner kroner.

Ole Hovengen er ikke en hvilken som helst varsler.

Da korrupsjonssaken rystet Drammen i januar 2016, var han en av dem som kunne si «Hva var det jeg sa?».

I 2013 satt nemlig kona, Hilde Hovengen, i kontrollutvalget for Frp. Hennes foreldre hadde hatt besøk av en ansatt i byggesaksavdelingen som fikk varselklokkene til å kime. Hun tok saken opp i kontrollutvalget. Den byggesaksansatte kvinnen fikk en advarsel, men fortsatte i jobben. Den samme kvinnen ble i juni i år dømt for 30 tilfeller av grov korrupsjon.

Hilde Hovengen ønsket en gransking av byggesaksavdelingen allerede i 2013, men fikk ikke de andre partiene med seg på det.

Etter valget i 2015 overtok Ole Hovengen plassen i kontrollutvalget for Frp.

Han har vært høylytt misfornøyd med både med-politikere og administrasjonen i Drammen kommune. Både som kontrollutvalgsmedlem og som privatperson.

Hovengen synes håndteringen av korrupsjonssaken står til stryk. Han har flere ganger skrevet sterkt kritisk om ansatte ved byggesaksavdelingen på sin private Facebook-side. Til slutt ble han anmodet om å sende dette til kommunen som en formell varsling.

Hittil har kommunen benyttet over 6 millioner kroner på eksterne utredninger etter korrupsjonssaken.

Konsulentutgiftene kan deles inn i tre hoveddeler:

1. Korrupsjonsgranskingen (3 672 764 kroner):

Innledningsvis gjennomførte Deloitte en gransking av korrupsjonskomplekset til 3 218 354 kroner. PwC utarbeidet en evaluering av tiltakene kommunen har gjennomført for å rydde opp. Den kostet 445 348 kroner.

2. Kontrollutvalgsrapporter (1 318 951 kroner)

På oppdrag fra kontrollutvalget er det gjennomført flere eksterne vurderinger. Disse er også vedlagt behandlingen formannskapet skal gjøre av varslingen fra Ole Hovengen.

BDO utførte en ny gransking av byggesaksbehandlinger. Den kostet 1 194 701 kroner. Videre har PwC vurdert om kommuneadvokaten brøt taushetsplikten i et kontrollutvalgsmøte i 2015. Vurderingen kostet 61 750 kroner. KS Advokatene har også foretatt en vurdering av om kommuneadministrasjonen var habil til å vurdere PwCs evalueringsrapport. Prislapp: 62 500 kroner.

3. Gransking av varslingssak (1 363 780 kroner)

I tilknytning til Ole Hovengens varslingssak gjennomførte BDO en gransking av om hans svigerfamilie hadde blitt utsatt for represalier. Granskingen beløp seg til 631 359 kroner.

Før formannskapet har Buskerud kommunerevisjon oppsummert behandlingen av de temaene Hovengen varslet om. Notatet kostet 732 421 kroner.

Ole Hovengen satt i sammenhengende møter mandag og var ikke tilgjengelig for intervju. I en tekstmelding skriver han at det er brukt mye penger i saken, men at det blir «en dråpe i havet» sammenlignet med hva ukultur og korrupsjon koster kommunen. Han mener det er helt nødvendig med ytterligere gransking og opprydding slik at det han vurderer som ukultur ikke smitter over til administrasjonen i Nye Drammen.

Leder for kontrollutvalget i Drammen kommune, Andreas Brandt, understreker at de rapportene utvalget har bedt om har vært nødvendige: «Det er godt brukte penger. Vi fikk et oppdrag fra bystyret som var klart: Det var å snu hver stein. Det har vi gjort. Det er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen.»

Han er nøye med å presisere at det går et skille mellom Ole Hovengen som medlem i kontrollutvalget og hans rolle som innbygger og varsler. Her har ikke kontrollutvalget vært involvert.

«Hva tenker du om at et varsel fra Ole Hovengen nå kan havne kontrollutvalgets bord?»

«Jeg forventer at Ole Hovengen ivaretar sin habilitet på samme måte som alle de andre medlemmene av kontrollutvalget. At han er upartisk og ikke forutinntatt, slik det påhviler ethvert medlem. Det ansvaret oppfatter jeg da også at Ole Hovengen tar».